Category: Hotel & Resort

Dự án đầu tiên của Silver Cloud ở Hà Nội với công suất làm việc trong suốt 11 ngày đêm và thi công liên tục 14-16 tiếng/ngày. Dự án mà chúng tôi đã nâng cao thêm kinh nghiệm về kỹ thuật thực chiến, về độ khó của kết cấu, sự khác biệt về hệ thực vật tại nơi có 4 mùa rõ rệt như Hà Nội. Sự linh hoạt trong điều phối và sự kết nối chặt chẽ với các đơn vị thi công liên quan đã tạo nên sự thành công của một công trình.

REY Hotel Hanoi

Dự án đầu tiên của Silver Cloud ở Hà Nội với công suất làm việc trong suốt 11 ngày đêm và thi công liên tục 14-16 tiếng/ngày. Dự án mà chúng tôi đã nâng cao thêm kinh nghiệm về kỹ thuật thực chiến, về độ khó của kết cấu, sự khác biệt về hệ thực vật tại nơi có 4 mùa rõ rệt như Hà Nội. Sự linh hoạt trong điều phối và sự kết nối chặt chẽ với các đơn vị thi công liên quan đã tạo nên sự thành công của một công trình.
Read More
x

Get A Quote